Obchodní podmínky

účinné od 20.4.2020

Poskytovatel online kurzů pro veřejnost na webové stránce tanecvobyvaku. cz je: Studio Loona, Lucie Kupcová, Kuželova 572, Praha 9, 199 00, IĆ: 727 685 41, email: [email protected], (dále označován jako Poskytovatel) Kupujícím se pro tyto účely rozumí osoba, která si u Poskytovatele zakoupila online kurz na www. tanecvobyvaku. cz.

Úvodní ustanovení

Předmětem kupní smlouvy řízené zákonem § 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník) je nákup a prodej internetových online programů na www.tanecvobyvaku.cz. (dále jen předmět koupě), kterou strany uzavírají prostřednictvím webových stránek www.tanecvobyvaku.cz.

Vstupem do kurzů projektu tanecvobyvaku.cz se zavazujete k těmto Obchodním podmínkám, řídíte se všemi platnými zákony a nařízeními, a zodpovídáte za dodržování těchto pravidel. Pokud s některými z těchto podmínek nesouhlasíte, nelze na tento web a tyto kurzy vstupovat a užívat jeho obsahu. Materiály obsažené na tanecvobyvaku.cz jsou chráněny platným autorským zákonem a zákonem o ochranných známkách (Loona dance).

Předmět koupě je produktem duševního vlastnictví autorky Lucie Kupcové, a proto je zakázáno jakékoliv jeho šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autorky.

Použití licence - povolení je uděleno k dočasnému stažení jedné kopie veškerých stahovatelných materiálů na internetových stránkách tanecvobyvaku.cz pouze pro osobní, nekomerční přechodné prohlížení. Jedná se o udělení licence, nikoliv o převod titulu, a v rámci této licence nesmíte:

1. upravit nebo zkopírovat materiály; 

2. použít materiály pro jakýkoli komerční účel, nebo pro jakékoliv veřejné vystavování (komerční nebo nekomerční); 

3. odstranit z materiálů jakákoli autorská práva nebo jiné vlastníkovy poznámky; nebo 

4. převést materiály na jinou osobu nebo napodobit materiály na jakémkoli jiném serveru. 

Tato licence automaticky končí, pokud některou z těchto omezení porušíte a může být kdykoliv ukončena společností tanecvobyvaku.cz. Po ukončení prohlížení těchto materiálů nebo po ukončení této licence musíte zničit veškeré stažené materiály, které máte k dispozici, ať už v elektronické nebo tištěné podobě.

Uzavřením kupní smlouvy kupující přijímá, že jakékoliv použití informací z předmětu koupě a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou kupujícího a autorka ani Poskytovatel za ně nenese žádnou odpovědnost.

Kupující bere na vědomí, že pro zajištění plného účinku jednotlivých programů je třeba postupovat dle instrukcí lektora.

Poskytovatel nenese odpovědnost za případné škody (včetně, bez omezení, náhrady škody za ztrátu dat nebo zisku, nebo kvůli přerušení činnosti) vzniklé z užívání nebo neschopnosti použít materiály na internetových stránkách tanecvobyvaku. cz, i když pověřená osoba tanecvobyvaku. cz byla o tomto informována ústně nebo písemně. 

Materiály, které se objevují na webových stránkách tanecvobyvaku.cz mohou zahrnovat technické, typografické nebo fotografické chyby. Poskytovatel nezaručuje, že některé z těchto materiálů na svém webu jsou přesné, úplné nebo aktuální. Poskytovatel může provádět změny materiálů obsažených na svém webu kdykoliv bez upozornění. Poskytovatel se nicméně nezavazuje k aktualizaci materiálů.

Poskytovatel nepřezkoumal všechny stránky spojené s jeho webovou stránkou tanecvobyvaku.cz a není odpovědný za obsah žádného takto propojeného webu. Zahrnutí jakéhokoliv odkazu neznamená souhlas Poskytovatele u dané webové stránky. Použití jakékoli takové propojené webové stránky je na vlastní riziko uživatele.

Poskytovatel může poopravit tyto Obchodní podmínky pro své webové stránky kdykoliv bez upozornění. Používáním této webové stránky souhlasíte s tím, že budete vázáni aktuální verzí těchto Obchodních podmínek, které budou vždy označovány datumem aktualizace.

1. Zakoupení kurzu

Kupující prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se objednávky, že jejich obsahu rozumí a to na adrese www.tanecvobyvaku.cz.

Kupující objednává předmět koupě vyplněním elektronického formuláře objednávky prostřednictvím webové stránky www.tanecvobyvaku.cz. Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. Odeslaná objednávka je právně závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu předmět koupě a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup internetových online programů a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky, které jsou zároveň zveřejněné na webových stránkách Poskytovatele, jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která je uzavřena vyplněním a odesláním objednávky.

Kupující koupí kurzu má neomezený přístup ke koupenému produktu, respektive po dobu platnosti tohoto projektu tanecvobyvaku.cz. Platí pro zakoupené kurzy do 20.8.2022. Kurzy zakoupené po 20.8.2022 mají omezený přístup na 365 dní ode dne zakoupení a to vzhledem k trvale snížené ceně kurzů.

2. Cena, platba a doklad o zaplacení

Ve shrnutí objednávky a na webové adrese www.tanecvobyvaku.cz najdete všechny ceny online programů bez DPH.

Na základě kupní smlouvy vystaví Poskytovatel prostřednictvím platformy teachable.com, na které provozuje prodej online kurzů kupujícímu daňový doklad, která slouží jako doklad o zakoupení objednaného programu.

Způsob platby: Platební metody jsou napojeny na platební bránu PayPal, která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti PayPal.

3. Garance vrácení peněz

Za kvalitu online kurzů, které vychází z akcí Loona dance academy nebo projektu Dance to ecstasy, a které inspirovali nebo pomohli stovkám účastníků, ručíme zárukou kvality a garancí vrácení peněz. Při zakoupení online kurzu na www.tanecvobyvaku.cz má kupující právo odstoupit od smlouvy a to nejpozději do 7 dnů od zahájení kupní smlouvy. Odstoupení je možné provést elektronickou formou na e-mail: [email protected] s prohlášením, že od smlouvy odstupujete a s přiložením kopie faktury/ daňového dokladu s vysvětlením důvodu nespokojenosti. Kupujícímu bude zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně reklamovaného programu. Částka bude vrácena nejpozději do 31 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy. Částka bude vrácena zpět bankovním převodem. Po odstoupení od smlouvy bude znemožněn přístup do členské sekce placeného online programu a kupující nebude mít právo na získání a využití jakýchkoliv bonusů vázaných na koupi daného programu.

Garance vrácení peněz se nevztahuje na stažené audiomeditace.

TOV si vyhrazuje právo odepřít vrácení peněz v případě podezření za zneužití této garance.

Možné důvody k podání reklamace či stížnosti:

-nespokojenost s koncepcí kurzu a jeho metodickým obsahem - analyzujeme, co bylo příčinou vzniku nespokojenosti klienta, zhodnotíme průběh a metodiku s lektorem zajišťovaného kurzu a učiníme adekvátní opatření vedoucí k nápravě a spokojenosti klienta, tzn. zajistí výměnu lektora, popř. stanoví jiný postup vedení kurzu.

-nespokojenost s lektorským vedením kurzu - klient co nejpřesněji definuje příčiny, které jej vedou k přesvědčení, že kurz je z lektorského hlediska veden nedostatečným či jakkoli závadným způsobem. Analyzujeme postup, který lektor k výuce zvolil a metody, jimiž výuky převádí do praxe. V případě zjištění pochybení na straně lektora zajistí poskytovatel kurzu okamžitou nápravu.

-nespokojenost s kvalitou kurzu - kvalita zvuku, obrazu, předávání informací.

4. Odpovědnost a Zabezpečení:

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

5. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 20. 4. 2020. 

Kupující poskytuje Poskytovateli v rámci kupní smlouvy své osobní údaje a prohlašuje, že dává Poskytovateli jakožto správci osobních údajů souhlas se zpracováním a uchováním osobních údajů, a to zejména v souladu s ust. par. 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, více ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ.


© Tanec v obýváku 2020